Nowe dowody osobiste od 2 sierpnia 2021 r.

Od 2 sierpnia 2021 r. w warstwie graficznej dowodu osobistego zamieszczane będą m.in. podpis posiadacza, a w warstwie elektronicznej odciski palców. Nowy dowód będzie bezpieczniejszy i będzie dawał więcej możliwości. Od sierpnia br. wniosku o dowód nie złożymy już online. Konieczna będzie wizyta w urzędzie.

Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (przed 2 sierpnia 2021 r.) zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie zatem konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.
Przyczyną zmian przepisów jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. To rozporządzenie będzie wdrażane w celu poprawy zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych.

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego:

  • osobiście w urzędzie gminy,
  • w miejscu pobytu osoby poprzez mobilną stację urzędnika (w wyjątkowych przypadkach). Organem zobowiązanym do przyjmowania wniosku w miejscu pobytu osoby chorej, niepełnosprawnej oraz u której powstała niedająca  się pokonać przeszkoda (np. pobyt w zakładzie karnym ) w myśl nowelizowanych przepisów będzie Prezydent Miasta Zielona Góra, Wydział Spraw Obywatelskich mieszczący się przy ul Artura Grottgera 7 w Zielonej Górze, tel. 68 475 18 34 lub 68 475 18 29;
  • przez Internet jedynie dla dzieci do 12 roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane

Czynność składania wniosku o dowód osobisty w urzędzie, wymagać będzie dwukrotnego stawienia się obywatela:

  • podczas składania wniosku – wymagane będzie złożenie odcisków palców i wzoru podpisu,
  • podczas odbioru dowodu osobistego – wymagana będzie weryfikacja posiadacza dowodu osobistego (w tym ponownie odcisków palców).

Dotychczasowe funkcje dowodu osobistego pozostaną niezmienione.

E-dowód będzie zawierać, tak jak obecnie:

  • certyfikat potwierdzania obecności,
  • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia (powyżej 13 roku życia),
  • certyfikat podpisu osobistego (fakultatywnie),
  • przestrzeń na certyfikat kwalifikowany.

Wszystkie dowody wydane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy oraz wydane po dniu wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Wymiana dotychczasowych dowodów osobistych będzie miała charakter płynny. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Ten czas pozwoli na realizację dowodów osobistych starego wzoru i płynne przejście do realizacji wniosków zgodnie z nowymi regulacjami.