Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim

W związku  z ogłoszonym naborem do projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”  wszystkich zainteresowanych zapraszamy na  konsultacje ww. projektu, które odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej w dniu 10 października 2017 r. o godz. 10.00.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A jest Operatorem projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”, w ramach działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP. Z dniem 6 września br. został uruchomiony nabór do w/w projektu.  Do 31 grudnia 2017 roku nabór dedykowany jest wyłącznie do grup priorytetowych  tj. do  pracowników  o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku powyżej 50 roku życia.

Projekt: „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” jest realizowany w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF). Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020, Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.
 

OBSZAR WSPARCIA
Teren województwa lubuskiego - subregion zielonogórski - powiaty:

 • krośnieński,
 • nowosolski,
 • świebodziński,
 • wschowski,
 • żagański,
 • żarski,
 • zielonogórski oraz miasto Zielona Góra.

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Usługi rozwojowe będą rozliczane za pomocą bonów rozwojowych. Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest 100,00 PLN.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi 50%, a maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej, przy czym:

 • dla mikroprzedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%),
 • dla małego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%),
 • dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług i lub typu przedsiębiorstwa – 70%).

Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:

 • przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.

 

W trakcie naboru określonemu przedsiębiorstwu gwarantuje się priorytetowe podejście przy obsłudze, jeśli:

 • przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało wyłącznie pracowników w wieku 50 lat i więcej,
 • przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach ,
 • przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach działania 2.2. PO WER,
 • po skorzystaniu ze wsparcia usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub  potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,
 • przedsiębiorstwo posiada status przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorstwo działa w obszarze inteligentnych specjalizacji,
 • co najmniej jeden pracownik został objęty szkoleniem/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • co najmniej 50% pracowników oddelegowanych przez przedsiębiorcę do udziału w usłudze rozwojowej  stanowią kobiety.

Więcej informacji o projekcie oraz sposobie rozliczenia bonów znajduje się na stronie www.lubuskiebony.pl