Konsultacje społeczne w celu wyrażenia opinii o projektach statutu jednostek pomocniczych

Ogłoszenie
Burmistrza Kargowej
z dnia 6 marca 2020 r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w celu wyrażenia opinii o projektach statutu jednostek pomocniczych

W związku art. 35 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r poz. 506 ze zm.)  oraz Zarządzeniem Burmistrza w Kargowej Nr 0050.26.2020 z dnia 4 marca 2020 r. Burmistrz Kargowej zaprasza mieszkańców Gminy Kargowa do konsultacji społecznych w sprawie projektów uchwał w sprawie statutów sołectw.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest dostosowane statutów wszystkich sołectw gminy Kargowa do aktualnych przepisów prawa normujących organizację i zakres działania jednostki pomocniczej.

Konsultacje społeczne odbędą się na Zebraniach Wiejskich we wszystkich sołectwach oraz będą prowadzone w formie przyjmowania pisemnych uwag, opinii i wniosków na formularzu konsultacyjnym w terminie od 30 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Projekty statutów poszczególnych sołectw wraz z formularzem umożliwiającym wyrażenie opinii udostępnia się w okresie konsultacji społecznych poprzez:

1. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kargowej pod adresem http://www.kargowa.pl/pl/konsultacje,

2. wyłożenie w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Kargowej (pok. 19), ul. Rynek 33,

Wypełnione formularze umożliwiające wyrażenie uwag, wniosków, opinii:

1) składa się w Urzędzie Miejskim w Kargowej, ul. Rynek 33, (sekretariat, pok. nr 15, I piętro),
2) można przesłać podpisany skan wypełnionego formularza konsultacyjnego pocztą elektroniczną na adres e:mail: mszymanska@kargowa.pl.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

Wyniki konsultacji będą analizowane przez Radę Miejską przed podjęciem przez nią uchwały w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw.

Zapraszamy do dyskusji nad projektem statutów sołectw.

Terminy zebrań wiejskich do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektowanych statutów sołectw.

 

Sołectwo

Data zebrania, godzina

Miejsce zebrania

Smolno Małe

30 marca 2020 r.      godz. 17.00

świetlica wiejska

Smolno Wielkie

30 marca 2020 r.      godz. 18.00

świetlica wiejska

Obra Dolna

31 marca 2020 r.      godz. 17.00

świetlica wiejska

Nowy Jaromierz

31 marca 2020 r.      godz. 18.00

świetlica wiejska

Stary Jaromierz

31 marca 2020 r.      godz. 19.00

świetlica wiejska

Dąbrówka

1 kwietnia 2020 r.      godz. 17.00

świetlica wiejska

Karszyn

1 kwietnia 2020 r.      godz. 18.00

świetlica wiejska

Wojnowo

6 kwietnia 2020 r.      godz. 17.00

świetlica wiejska

Chwalim

6 kwietnia 2020 r.     godz. 18.30

świetlica wiejska

 

Burmistrz

(-) Jerzy Fabiś