Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.89.2021 Burmistrza Kargowej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Burmistrz Kargowej ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Kargowej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Treść projektu uchwały, formularz do zgłaszania uwag oraz Program rozwoju współpracy Gminy Kargowa i organizacji pozarządowych na rok 2022 znajdują się na stronie internetowej http://bip.kargowa.pl/295/Konsultacje/ oraz www.kargowa.pl i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kargowej przy ul. Rynek 33 , pok. 5.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 r. osobiście do sekretariatu  Urzędu Miejskiego w Kargowej przy  ul. Rynek 33, pok. 15. Lub przesłać na adres poczty elektronicznej: promocja@kargowa.pl.