Kolejny ważny krok w sprawie budowy stacji paliw

Poważną "przeszkodą” w tworzeniu terenów inwestycyjnych i jednocześnie lokalizacji stacji paliw na działkach za stadionem miejskim okazała się przynależność tych gruntów do  obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Rynny Obrzycko – Obrzańskie”. W grudniu ubiegłego roku złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o wyłączenie terenów inwestycyjnych ze strefy chronionego krajobrazu, położonych przy drodze krajowej nr 32, za stadionem miejskim.  W wyniku długotrwałej procedury uzgodnień, między innymi z dwunastoma gminami  i Regionalnym Dyrektorem Ochrony  Środowiska, Sejmik Województwa 12 września podjął uchwałę o wyznaczeniu nowych granic obszaru chronionego krajobrazu na obszarze 12 gmin, która już nie obejmuje przedmiotowych działek. Nasze starania spowodowały, że udało się wprowadzić projekt uchwały  do porządku obrad  wrześniowego terminu sesji sejmiku. Po uprawomocnieniu się tego aktu prawa, nasz urząd na wniosek inwestora PKN Orlen, przystąpi do postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W ślad za decyzją środowiskową rozpocznie się procedura ustalenia warunków zabudowy dla przyszłej stacji paliw.

Na przełomie czerwca i lipca organy statutowe PKN Orlen w Warszawie, Zarząd a później Rada Nadzorcza podjęły uchwały o przyjęciu ustaleń, określonych w akcie notarialnym z dnia 25 listopada 2015 r w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Kargowa a PKN Orlen i lokalizacji przyszłej stacji paliw na działce za stadionem miejskim.

Niezależnie od powyższego firma projektująca stację paliw, na zlecenie koncernu, projektuje budowę stacji i przebudowę drogi krajowej. Prace architektów i uzgodnienia z GDDKiA znajdują się w końcowej fazie.

Tą drogą dziękujemy radnym Sejmiku Województwa za przyjęcie ważnej dla Kargowej uchwały, która otworzyła drzwi do stworzenia na terenie za stadionem strefy inwestycyjnej. Poniżej prezentujemy uchwałę z załącznikiem, protokół z głosowania, a także pismo PKN Orlen.

Uchwała Sejmiku Województwa

Protokół głosowania nad uchwałą w sprawie obszaru chronionego krajobrazu dotyczącą m.in. działki pod budowę stacji paliw