Inwestycje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kargowej w 2019 i 2020 roku

Corocznie Gmina Kargowa przeznacza środki finansowane na realizację inwestycji oświatowych, przede wszystkim z wykorzystaniem środków europejskich. Zadania oświatowe to nie tylko zapewnienie odpowiedniego standardu budynków i obiektów przyszkolnych, ale także zakup nowoczesnego wyposażenia i sprzętu. W 2019 roku zrealizowaliśmy dwa projekty w oparciu o ośrodki UE:

1. Projekt „Nowoczesna szkoła – kompetentni uczniowie” – poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Kargowa” umożliwił zakup sprzętu dydaktycznego oraz pomocy optymalizujących proces kształcenia. Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, kwota przyznanego dofinansowania to 472 412,49 zł. Środki te pozwoliły na wyposażenie pracowni szkolnych, w szczególności pracowni technologii informacyjno-komunikacyjnych, w nowoczesne komputery stacjonarne, laptopy, tablety, tablice interaktywne i inne pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach z matematyki, przyrody i chemii.

2. Projekt ,,Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kargowa” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Dofinansowanie w kwocie 413 027,26 zł przeznaczono m.in. na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu i rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia.

Realizacja projektów ma pomóc podnieść poziom nauczania w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Nowoczesny sprzęt pozwoli wychowankom szkół na rozwój umiejętności interdyscyplinarnych i zdobywanie wiedzy z różnych gałęzi nauki.

W ubiegłym roku udało się zrealizować inwestycje infrastrukturalne, które zostały sfinansowane z budżetu gminy a ich koszt wyniósł 362 745,00 zł:

1. Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej, który polegał na wymianie gazowych kotłów dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz ich lokalizacji w piwnicy, tj. zamontowanie ich w sąsiednim pomieszczeniu technicznym. Zamontowano dwa nowe kotły kondensacyjne firmy Viessmann o mocy 160 kW każdy. Dodatkowo wykonano szereg prac budowlanych niezbędnych do montażu nowych kotłów aby sprostać wymogom przeciwpożarowym.

2. Remont nawierzchni placu od strony ulicy Piaskowej i parkingu. Nawierzchnia betonowa placu została wykorzystana jako podbudowa pod nową nawierzchnię z szarej kostki betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, chodniki zostały wykonane z kostki w kolorze żółtym. Istniejąca nawierzchnia drogi dojazdowej w związku z licznymi spękaniami i ubytkami została rozebrana, w jej miejscu ułożono nową kostkę betonową razem z utwardzeniem dziesięciu miejsc parkingowych.

Ponadto w bieżącym roku będziemy realizować projekt o wartości 52.700 zł „Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli”. Między innymi w ramach projektu zostanie zakupiona tablica interaktywna dla przedszkolaków.

Jednocześnie ubiegamy się o dofinansowanie do kolejnego projektu w ramach poprawy dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, na wartość ponad 400 tys. zł. Projekt przeszedł już ocenę formalną, oczekujemy na dalsze decyzje Urzędu Marszałkowskiego.