Do końca lutego można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Kargowej informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza wraz z fakturami VAT.

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, czyli posiadaczowi gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Zgoda jest wyrażona we wniosku i nie dotyczy współmałżonków.

W dniach od 1 lutego do 28 lutego 2018 r. należy złożyć wniosek wraz z imiennymi fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu, określonej w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2215) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. W 2018 roku limit z 1 ha wynosi 86,00 zł.

Burmistrz w drodze decyzji przyznaje producentowi rolnemu zwrot podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Pieniądze wypłacane będą w terminie 3-30 kwietnia 2018 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pokój nr 8 lub pod nr tel. 68 3525131 wew. 38