Budżet Obywatelski na 2019 rok

Szanowni mieszkańcy Gminy Kargowa

Rada Miejska na sesji w dniu 20 sierpnia 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2019 rok.
Proces podejmowania decyzji w ramach budżetu podzielony jest na dwa etapy.

W pierwszej kolejności mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje do budżetu gminy,  wypełniając specjalny formularz zgłoszeniowy i  przekazują go pod wskazany adres do Urzędu Miejskiego.
W formularzu tym wnioskodawcy określają m.in. cele zgłaszanego projektu, jego krótki opis, uzasadnienie realizacji projektu, zakres działania i szacunkowy kosztorys. Swoje propozycje do ujęcia w budżecie będą mogli złożyć wszyscy mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Kargowej. Formularz w tym celu można będzie pobrać ze strony internetowej gminy
www.kargowa.pl albo – w formie papierowej  - w biurze Rady Miejskiej. Formularz można wypełnić i złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego. I Etap - składanie przez mieszkańców formularzy z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego zgodnie z harmonogramem konsultacji stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr 0007.275.2018 kończy się dnia 28 września 2018 roku.

Następnie wszystkie zgłoszone wnioski badane będą sprawdzone przez pod względem formalnym przez powołaną komisję, która dokona także analizy zgłoszonego zadania pod kątem możliwości prawnych realizacji, gospodarności, możliwości zabezpieczenia środków na obsługę danego pomysłu w latach kolejnych. Zgłoszone projekty nie mogą przekraczać kosztowo środków przeznaczonych w budżecie na ten cel tj. 150.000 zł. Lista wszystkich zgłoszonych projektów (zarówno tych spełniających warunki i tych niespełniających wraz z uzasadnieniem) podana zostanie do wiadomości publicznej. Komisja dokona ostatecznego wyboru i opracuje ostateczną listę propozycji.

Drugi etap obejmuje głosowanie mieszkańców nad zgłoszonymi i zweryfikowanymi projektami na specjalnych kartach do głosowania, które można pobrać ze strony internetowej gminy www.kargowa.pl  lub w formie papierowej  - w biurze Rady Miejskiej. Kartę do głosowania po wypełnieniu będzie można złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego. II etap - głosowanie mieszkańców nad zakwalifikowanymi zadaniami odbędzie się w terminie od 22 października do 29 października 2018 roku. Szczegóły dotyczące Zasad Budżetu Obywatelskiego opisane zostały w załączniku nr 1 do uchwały 0007.275.2018.

Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostają wprowadzone do budżetu na 2019 rok. Wybrane zostaną kolejno projekty z największą liczbą głosów aż do wyczerpania przeznaczonych na ich realizację środków budżetowych.

Burmistrz Kargowej

(-) Jerzy Fabiś