Budżet Obywatelski 2016 – Możesz sam zdecydować o wyglądzie swojego miasta. Termin zgłoszeń do 9 października br.

Szanowni Mieszkańcy,

Pracujemy nad przygotowaniem projektu budżetu gminy na 2016 rok. Proponuję wydzielenie w budżecie roku 2016  kwoty 150.000 zł na tzw. Budżet Obywatelski.

Na czym polega Budżet Obywatelski?

Budżet obywatelski stanowi rodzaj konsultacji społecznych w sprawie wydatkowania części budżetu Gminy Kargowa na wskazane przez mieszkańców naszego miasta propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w jej kompetencjach. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą włączyć się osobiście w wybór zadań, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach oddanej do ich dyspozycji części budżetu gminy.

Jak wyłonimy projekty do Budżetu Obywatelskiego? 

Proces podejmowania decyzji w ramach budżetu podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje do budżetu gminy,  wypełniając specjalny formularz zgłoszeniowy i  przekazują go pod wskazany adres do Urzędu Miejskiego. W formularzu tym wnioskodawcy określają m.in. cele zgłaszanego projektu, jego krótki opis, uzasadnienie realizacji projektu, zakres działania i szacunkowy kosztorys. Swoje propozycje do ujęcia w budżecie będą mogli złożyć wszyscy mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Kargowej oraz  Rada Młodzieżowa.  Formularze w tym celu można będzie pobrać ze strony internetowej gminy  www.kargowa.pl albo – w formie papierowej  - w biurze Rady Miejskiej. Formularze będzie można wypełnić i złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego.

Następnie wszystkie zgłoszone wnioski badane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego pod kątem możliwości prawnych realizacji, gospodarności, możliwości zabezpieczenia środków na obsługę danego pomysłu w latach kolejnych. Zgłoszone projekty nie mogą przekraczać kosztowo środków przeznaczonych w budżecie na ten cel tj. 150.000 zł. Lista wszystkich zgłoszonych projektów (zarówno tych spełniających warunki i tych niespełniających wraz z uzasadnieniem) podana zostanie do wiadomości publicznej.

Następnie pozytywnie zweryfikowane  propozycje zostaną przekazane do Zespołu Opiniującego, który dokona ostatecznego wyboru i opracuje ostateczną listę propozycji.

Z tych list sami mieszkańcy w drodze głosowania i oceny projektów w skali od 0 do 5 wybiorą te, które ostatecznie zostaną zrealizowane.

Drugi etap obejmuje głosowanie mieszkańców nad zgłoszonymi i zweryfikowanymi projektami na specjalnych kartach do głosowania. Głosować będą mogli mieszkańcy Kargowej po okazaniu dowodu osobistego. Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostają wprowadzone do budżetu na 2016 rok. Wybrane zostają kolejno projekty z największą liczbą głosów aż do wyczerpania przeznaczonych na ich realizację środków budżetowych.

Kargowa, 2 września 2015 r.