2020/11/10 10:58

„Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle.”

                                                                                      J. Piłsudski

2020/11/09 11:56

W związku z pogorszeniem jakości wody pitej już w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o modernizacji stacji uzdatniania wody. Spółka ZGK zleciła opracowane projektu technicznego i w październiku ub. roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim. Niedawno prezes Henryk Jagoda podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie inwestycji, a w ubiegłym tygodniu umowę w Urzędzie  Marszałkowskim na dofinansowanie zadania kwotą 1.381 tys. zł z PROW. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.596 tys. zł.

2020/11/09 11:48

W dniu 5 listopada 2020 r. po raz kolejny w tym roku w "MAMMOBUSIE" usytuowanym na Placu Ratuszowym, odbyły się bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, wykonywane przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGNOSTYK" z Zielonej Góry. W ramach programu profilaktyki raka piersi refundowanego przez NFZ z 29 zarejestrowanych Pań z badania skorzystało 21 Pań z całego terenu miasta i gminy Kargowa. Serdecznie dziękujemy Zakładowi "DIAGNOSTYK" oraz obsłudze Mammobusu za sprawne i fachowe wykonanie tych badań.

2020/11/09 11:40

Trwają prace związane z naprawą dróg gruntowych na terenie naszej gminy. Zaplanowano remonty dróg w Kargowej m.in.: ul. Karmelowej, części ul. Czekoladowej, ul. Chwalimskiej, ul. Kompanii Wielichowskiej, ul. Lipowej oraz remonty dróg w Smolnie Wielkim. Roboty obejmują wykonanie koryta drogi, zagęszczenie gruntu oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego. Łączna szacunkowa powierzchnia remontowanych dróg to 4 tys. m2, a koszt to 130 tys. zł.

2020/11/09 11:33

Zbliża się koniec prac związanych z rozbudową świetlicy w Smolnie Małym. Roboty rozpoczęły się latem, a przewidziany termin ich zakończenia to początek grudnia. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 215 tys. złotych. W budynku istniejącym przewidziano zaplecze techniczne, węzeł sanitarny dla niepełnosprawnych oraz część komunikacyjną. Projektowana rozbudowa powiększa budynek o pomieszczenie sali głównej świetlicy. Powierzchnia całkowita budynku po rozbudowie wyniesie około 76 m2.

2020/11/05 14:23

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu przedstawia prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubuskiego.

2020/11/03 8:31

Planujesz wizytę w urzędzie skarbowym? Umów dogodny termin przez stronę https://www.podatki.gov.pl/

2020/11/02 13:11

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę kargowskiego Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Serce Kargowej” złożoną w dniu 30 października 2020 roku na wsparcie zadania publicznego pn.
„Wspieranie Seniorów”.

2020/10/30 13:53

Przed zbliżającym się Świętem Zmarłych, podczas którego odwiedzamy groby swoich najbliższych, Burmistrz Kargowej wraz z-cą Martą Paron tradycyjnie zapalili znicze oraz złożyli kwiaty na grobach naszych zmarłych mieszkańców Zasłużonych dla Gminy Kargowa oraz Honorowych Obywateli Gminy Kargowa. 

Włodarze odwiedzili groby m.in. Ks. Jana Zdziarskiego, prof. Zbigniewa Horbowego, Pani Niny Apicionek, Pani Józefy Ćwiertniewskiej, Pana Edwarda Rabiegi.

2020/10/30 13:50

Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich zaplanowane na dzień 2 listopada 2020 roku zostaje przeniesione na 9 listopada 2020 roku.

           
                                                                                 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski

2020/10/29 8:56

Gmina Kargowa przystąpiła do rozliczenia grantu z programu  Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła plus"  realizowanego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” gmina Kargowa zakupiła
20 laptopów, które trafiły do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kargowej.

2020/10/28 14:35

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 2 listopada 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

2020/10/23 10:13

Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego w sprawie zawieszenia osobistego udzielania porad.

2020/10/22 13:03

Zakończyły się prace związane z budową ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Smolnie Wielkim. W 2019 r., z inicjatywy mieszkańców wyrażonej na zebraniu wiejskim, inwestycja została wpisana do funduszu sołeckiego i zaplanowano na jej cel 26 tysięcy złotych. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego oraz na zakup części kostki brukowej.

2020/10/21 7:16

Gmina Kargowa realizuje projekt pn „Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego.

2020/10/20 12:47

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości.

2020/10/19 10:06
Dnia 5 listopada 2020 r. na Placu przed Ratuszem przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 100 zł. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych w 1966 r., 1967 r. ,1968 r.,1969 r. oraz 1970 r. - te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
2020/10/19 9:55

„Liczy się rolnictwo” – trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym artykułem.

2020/10/16 13:32

Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu zielonogórskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, że posiada środki PFRON na realizację bieżących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Osoby zainteresowane mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego do rehabilitacji w warunkach domowych oraz urządzeń z zakresu likwidacji barier architektonicznych , technicznych i w komunikowaniu się.

Strony