2020/11/03 8:31

Planujesz wizytę w urzędzie skarbowym? Umów dogodny termin przez stronę https://www.podatki.gov.pl/

2020/11/02 13:11

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę kargowskiego Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Serce Kargowej” złożoną w dniu 30 października 2020 roku na wsparcie zadania publicznego pn.
„Wspieranie Seniorów”.

2020/10/30 13:53

Przed zbliżającym się Świętem Zmarłych, podczas którego odwiedzamy groby swoich najbliższych, Burmistrz Kargowej wraz z-cą Martą Paron tradycyjnie zapalili znicze oraz złożyli kwiaty na grobach naszych zmarłych mieszkańców Zasłużonych dla Gminy Kargowa oraz Honorowych Obywateli Gminy Kargowa. 

Włodarze odwiedzili groby m.in. Ks. Jana Zdziarskiego, prof. Zbigniewa Horbowego, Pani Niny Apicionek, Pani Józefy Ćwiertniewskiej, Pana Edwarda Rabiegi.

2020/10/30 13:50

Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich zaplanowane na dzień 2 listopada 2020 roku zostaje przeniesione na 9 listopada 2020 roku.

           
                                                                                 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski

2020/10/29 8:56

Gmina Kargowa przystąpiła do rozliczenia grantu z programu  Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła plus"  realizowanego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” gmina Kargowa zakupiła
20 laptopów, które trafiły do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kargowej.

2020/10/28 14:35

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 2 listopada 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

2020/10/23 10:13

Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego w sprawie zawieszenia osobistego udzielania porad.

2020/10/22 13:03

Zakończyły się prace związane z budową ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Smolnie Wielkim. W 2019 r., z inicjatywy mieszkańców wyrażonej na zebraniu wiejskim, inwestycja została wpisana do funduszu sołeckiego i zaplanowano na jej cel 26 tysięcy złotych. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego oraz na zakup części kostki brukowej.

2020/10/21 7:16

Gmina Kargowa realizuje projekt pn „Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego.

2020/10/20 12:47

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości.

2020/10/19 10:06
Dnia 5 listopada 2020 r. na Placu przed Ratuszem przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 100 zł. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych w 1966 r., 1967 r. ,1968 r.,1969 r. oraz 1970 r. - te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
2020/10/19 9:55

„Liczy się rolnictwo” – trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym artykułem.

2020/10/16 13:32

Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu zielonogórskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, że posiada środki PFRON na realizację bieżących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Osoby zainteresowane mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego do rehabilitacji w warunkach domowych oraz urządzeń z zakresu likwidacji barier architektonicznych , technicznych i w komunikowaniu się.

2020/10/16 8:48

Książka rozeszła się w mig.

Źródło: Tygodnik Na Temat (Czwartek, 15 października 2020 r.).

2020/10/16 8:27

Bezpłatne testy w punktach pobrań mogą wykonać osoby:

2020/10/14 13:21

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w dniu 19 października 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00.

Transmisja będize dostępna na https://www.youtube.com/user/kargowa/live

2020/10/13 13:14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań pobranych próbek stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Kargowej.

Więcej informacji w zamieszczonym poniżej komunikacie.

2020/10/12 15:23

            Gmina Kargowa już po raz dziesiąty przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2020 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski  program  finansowania  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest” na lata 2019-2023.

2020/10/12 11:58

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla rodziny oraz mieszkańców Świdnicy

z powodu śmierci

Pana Krzysztofa Stefańskiego Wójta Świdnicy

***

składają

Burmistrz Kargowej, pracownicy Urzędu Miejskiego w Kargowej

Strony