2021/08/30 10:44

Zgodnie z artykułem 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t. j. ) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożoną w dniu 27 sierpnia 2021 roku na wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pn. „Poznanie historii Zamku Książ i miejscowości uzdrowiskowej Szczawno”.

2021/08/30 10:27

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 6 września 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.      

Porządek obrad:

2021/08/27 13:45

W związku z zainteresowaniem mieszkańców informujemy, na jakim etapie znajdują się prace związane z budową skateparku i pumptracku przy ulicy Sulechowskiej w Kargowej:

1. Skatepark

2021/08/24 14:19

Burmistrz Kargowej odwołuje przetarg na dzierżawę nieruchomości.

2021/08/23 14:30

Stowarzyszenie Serce Kargowej w ramach zadania pt. „Kulturalny mieszkaniec Kargowej” zorganizowało 20 sierpnia wyjazd do Winnicy Kinga w Starej Wsi położonej koło Nowej Soli. Podstawowym motywem wyjazdu było poznanie kultury, historii i atrakcyjności regionu. Uczestnicy mieli możliwość poznać i pogłębić wiedzę na temat atrakcyjności regionu oraz historię przez takie zagadnienia jak: historia powstania winnicy i jej dzieje, poznanie regionu związanego z uprawą winorośli oraz miejsca produkcji wina.

2021/08/20 12:28

15 sierpnia zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zostały złożone trzy wnioski, na inwestycje wskazane poniżej:

1. Budowa drogi w Chwalimiu.

Budowa drogi wraz z oświetleniem drogowym w obrębie działki nr 401/1 w Chwalimiu o dł. 918 m. W ramach inwestycji zostanie przebudowane skrzyżowanie drogi gminnej z drogą krajową nr 32.

2021/08/20 8:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

2021/08/19 13:00

Stowarzyszenie Serce Kargowej w ramach zadania publicznego pt. „Działania w zakresie profilaktyki, promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych” zorganizowało szkolenie w GCK w Kargowej. Szkolenie przeprowadziła firma Observer Security Group, w skład której wchodził Stanisław Szafran, Mirosław Kisły, Wiesław Jagiełło, Marek Cesla. Zadanie podzielone było na dwa bloki tematyczne.

2021/08/19 10:30

W niedzielę 25 lipca wczesnym rankiem 36 dzieci z MUKS-u wraz z trzema trenerami wyruszyli do Poronina na obóz sportowy. Oprócz zajęć sportowych uczestnicy brali udział w licznych atrakcjach tj. spacer na Gubałówkę i Krupówki, Doliną Strążyską, Przełęczą Czerwoną, gdzie zdobyli szczyt Sarniej Skały i zabawy na Parku linowym. Wyjazd został sfinansowany z dotacji Gminy Kargowa.

2021/08/18 8:30

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Obra Dolna i Stary Jaromierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2021/08/17 12:07

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w dniu 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) odbędzie się nadzwyczajna XXX sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.

2021/08/13 9:16

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na terenie powiatu zielonogórskiego funkcjonują 3 punkty w 5 miejscowościach, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie

2021/08/09 13:31

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.89.2021 Burmistrza Kargowej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.

2021/08/09 13:19

W dniu 9 sierpnia 2021 r. ogłosiliśmy postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) na budowę placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kargowej.

Materiały dotyczące postępowania znajdują się na stronie miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

2021/08/09 13:17

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z obecnym Senatorem RP, wspaniałym samorządowcem, wieloletnim Prezydentem Nowej Soli, miasta które dzięki wspólnemu działaniu Prezydenta i Rady Miasta odniosło wielki sukces. Dzięki czemu się to udało? Jak mieszkańcy mogą czynnie wziąć udział w budowaniu silnej pozycji miasta? A może macie Państwo swoje pytania do Senatora? Zapraszamy w środę, 11 sierpnia o godz. 18.00 do Mediateki Światowid. Niepowtarzalna okazja.
Prowadzący spotkanie Andrzej Wnęk.

2021/08/05 14:36

Publikujemy najnowsze wyniki badań wody. Woda z naszych wodociąów spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku. JEST ZDATNA DO PICIA.

 

2021/08/05 14:16

Zgodnie z Decyzją WR.RZT.70.262.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 14 lipca 2021 roku, zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kargowa, na okres 3 lat w wysokości;

na okres od 11.08.2021 roku do 10.08.2022 roku;

- dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę za 1 m³ dostarczonej wody w wysokości netto 3,63 zł + należny podatek VAT,

2021/08/05 13:16

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t. j. )przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożoną w dniu 3 sierpnia 2021 roku na wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pn. „Spotkanie integracyjne słuchaczy KUTW z seniorami z gminy Schulzendorf”.

Strony